Chào mừng bạn đến với website THPT Lương Thế Vinh
Chủ nhật, 29/8/2021, 14:20
Lượt đọc: 109

PHỔ BIẾN VÀ GIÁO DỤC PHÁP LUẬT

Căn cứ kế hoạch số 1325/KH-SGĐT ngày 28 tháng 4 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ kế hoạch số 55/KH-LTV ngày 4 tháng 5 năm 2021 của trường THPT Lương Thế Vinh về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021; trường THPT Lương Thế Vinh phổ biến đến tập thể sư phạm nhà trường và các em học sinh các văn bản pháp luật trong tháng 9/2021.Cụ thể:
1. Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&mode=detail&document_id=200447 
2. Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều lệ của Luật Kiểm toán nhà nước số 55/2019/QH14
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Ke-toan-Kiem-toan/Luat-Kiem-toan-nha-nuoc-sua-doi-2019-410870.aspx
3. Luật Giao thông đường bộ số 23/2008/QH12 
https://mt.gov.vn/vn/pages/ChiTietVanBan.aspx?vID=23750&TypeVB=1
4. Luật Việc làm số 38/2013/QH13
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=171410
5. Luật quản lý, sử dụng tài sản công số 15/2017/QH14
http://vanban.chinhphu.vn/portal/page/portal/chinhphu/hethongvanban?class_id=1&_page=1&mode=detail&document_id=190302
6. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng số 39/2013/QH13
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Luat-thi-dua-khen-thuong-sua-doi-2013-215903.aspx
7. Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2020-2025” 
https://hcm.edu.vn/van-ban/ke-hoach-thuc-hien-de-an-xay-dung-van-hoa-ung-xu-trong-truong-hoc-giai-doan-202-c41023-64358.aspx
8. Tổ chức thực hiện “Ngày pháp luật” theo quy định